مصرف کننده عزیز: آیا می دانید پس مانده های گاز و باند در زباله های شهری باعث بر هم زدن بهداشت محیط زیست می شود ؟   پس : بهتر است پس مانده های گاز و باند را پس از قرار دادن در کیسه ای جدا و سربسته داخل زباله های شهری قرار دهیم.      مصرف کننده عزیز: قبل از استفاده از پدهای گازاستریل از استریل بودن آنها اطمینان حاصل نمائید.      مصرف کننده عزیز: در هنگام استفاده از پد گاز استریل حتما به تاریخ انقضای آن توجه کنید.      مصرف کننده عزیز: پس مانده های پانسمان های زخم را پس از قرار دادن در کیسه ای سربسته داخل زباله های شهری قرار دهیم.      قابل توجه مراکز بهداشتی درمانی: پس مانده های پانسمان های زخم را پس از قرار دادن در کیسه ای سربسته داخل زباله های بیمارستانی قرار دهید.     قابل توجه مراکز بهداشتی درمانی: همیشه قبل از استفاده از باند و گاز به تاریخ انقضای آن توجه کنید
اخبار
قابل توجه مصرف کنندگان عزیز
با توجه به پایان قرارداد فی ما بین شرکت باند و گاز سبز شمال وشرکت تجهیزات پزشکی طبیب صبا افزار از تاریخ 1394/01/01 کلیه تولیدات ما با نام شرکت باند و گاز سبز شمال و برند پادینه سبز تولید و به بازار عرضه میگردد لذا منبعد هیچیک از محصولات باند وگاز با برند TA از تولیدات شرکت باند و گاز سبز شمال نمیباشد